KONKURS NA PLAKAT DO SPEKTAKLU - ZGŁOSZENIA DO 7 WRZEŚNIA

18-08-2020

Zawodowy Teatr MDK zaprasza do udziału w konkursie na plakat do spektaklu familijnego "Adonis ma gościa"

 

ZGŁOSZENIA Do 7 września.

Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie na adres MDK Rumia wydruku pracy w formacie A3 pion oraz przesłania wersji elektronicznej pracy w formacie JPG lub TIFF na adres mail: biuro@domkulturyrumia.pl

PLAKAT POWINIEN NAWIĄZYWAĆ TREŚCIĄ DO OPISU SPEKTKALU

 

OPIS SPEKTAKLU

Adonis to piękna i utalentowana papuga, której życie ogranicza się do klatki, nazwanej przez nią pałacem. Pewnego razu zauważa w swym królestwie dużą czarną kupkę, która okazuje się być Wroną. Na początku między ptakami z dwóch różnych "środowisk" dochodzi do spięć. Adonis nie rozumie Wrony, dla której najwyższą wartością jest wolność.

"Adonis: Co to jest wolność?

Wrona: No, wszystko to, co dookoła klatki. A ty siedzisz w klatce."

Wrona uczy Adonisa nowych pojęć, które papudze żyjącej w klatce - pałacu są zupełnie obce. Do tej pory nie miała świadomości, co to jest rodzina, kwiaty, drzewa. Papuga wykonywała tylko sztuczki, które bawiły jej właścicieli, a dzięki nim otrzymywała jedzenie. Wrona o wszystko musiała walczyć, sama zdobywała pokarm, sama musiała szukać miejsca na gniazdo, ale za to była wolna i mogła polecieć tam, gdzie chciała. Pod wpływem rozmów i wspólnych zabaw oba ptaki zmieniają się i chociaż przyjaźń między nimi wydaje się być niemożliwa, stają się przyjaciółmi. Wrona uczy Adonisa latać, żeby mogli razem uciec. Wspólnymi siłami udaje im się osiągnąć cel. I kiedy wydaje się, że już wszystko stracone, bo okno się zatrzasnęło, Adonis otwiera je dziobem. Okazuje się, że oba ptaki są nawzajem sobie potrzebne. Teraz razem "skrzydło w skrzydło" mogą ruszyć na podbój świata.

 

Opis pochodzi ze strony agencji ADiT, właściciela praw autorskich: https://www.adit.art.pl .

 

PLAKAT SPEKTAKLU FAMILIJNEGO „Adonis ma gościa”
Regulamin konkursu na projekt plakatu Spektaklu „Adonis ma gościa”
Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury w Rumi, ulica Mickiewicza 19.
§1
Przedmiot konkursu:
Projekt plakatu spektaklu familijnego „Adonis ma gościa”.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym spektakl familijny „Adonis ma gościa”.
2. Konkurs jest skierowany do każdego powyżej 12 roku życia bez względu na wykształcenie i doświadczenie związane z projektowaniem graficznym.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia regulaminu.
6. Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu.
§3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt:
1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst: „Adonis ma gościa” Scenariusz: Fred Apke Reżyseria: Magdalena Bochan Jachimek Muzyka: Paweł Pochyluk Teksty piosenek: Aleksandra Lis Obsada: Angelika Weichbrodt, Piotr Lewicki
2. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do innych materiałów promocyjnych spektaklu, takich jak: program, citylight, zaproszenie, baner.
3. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie na adres Organizatora wydruku pracy w formacie A3 pion oraz przesłania wersji elektronicznej pracy w formacie JPG lub TIFF na adres mail: biuro@domkulturyrumia.pl .
4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone i wysłane na adres Organizatora do dnia 31 sierpnia 2020 r. Decyduje data wpływu projektu do Organizatora.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail oraz oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Zgłoszenie powinno zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na projekt plakatu spektaklu familijnego „Adonis ma gościa” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.”
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 7 września 2020 r. na zasadzie anonimowości. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach 1-6 § 3 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu FB MDK w Rumi najpóźniej do 7 września 2020 r.
10. Autorzy projektów wyrażają zgodę na nieodpłatną i bezterminową ekspozycję projektów.
§4
Kryteria oceny:
1. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z pięciu członków powołanych przez Organizatora.
2. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
3. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.
§5
Warunki ogólne:
1. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
1.1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
1.2. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach narozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
1.3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
1.4. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
2. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.
3. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
4. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością.
§6
Nagroda:
1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na premierę spektaklu „Adonis ma gościa” dla autora projektu, podanie autora projektu w rubryce dotyczącej realizatorów spektaklu jako autora plakatu oraz podziękowania na premierze spektaklu.
2. Autorzy wszystkich prac nadesłanych na konkurs i spełniających wymogi formalne otrzymają zestaw upominków od Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
§7
Organizator z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa prawo własności i prawo do wykorzystania zwycięskiego projektu. Zwycięski projekt plakatu z dniem ogłoszenia wyników konkursu staje się własnością Organizatora. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w § 5, w tym również do wykonywania praw zależnych.
§8
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które zawarte są w zgłoszeniu do konkursu jest Miejski Dom Kultury, znajdujący się przy ulicy Mickiewicza 19 w Rumi.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@domkulturyrumia.pl, osobiście lub listownie na wskazany powyżej adres.
c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych i promocyjnych również po zakończeniu konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Dane osobowe zwycięzcy/ów przechowywane będą przez okres 6 lat.
e) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane w postaci imienia i nazwiska laureatów zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników na stronach internetowych MDK i oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych.
f) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
g) Podanie danych osobowych w celach związanych z konkursem jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w konkursie.
h) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
§9
Postanowienia końcowe:
1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora.
2. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie Organizatora.
4. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.